wsu

 

 

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DYNAMO DRUK

Dokument niniejszy określa ogólne warunki świadczenia usług oraz standardy jakości. Jego celem jest wskazanie podstawowych zakresów odpowiedzialności i wzajemnych praw i obowiązków, wiążących Klienta i firmę Dynamo Druk, o ile nie zostały określone w inny sposób oraz określenie kryteriów jakościowych, jakie musi spełniać produkt gotowy, aby był on uznany za wykonany poprawnie. W razie uzgodnień pisemnych (w tym dokonanych w korespondencji elektronicznej), stojących w sprzeczności z niniejszym dokumentem, jako wiążące uważa się uzgodnienia szczegółowe. Postanowienia zawarte w tym dokumencie mają zatem zastosowanie jedynie w przypadku braku innych postanowień, określonych pisemnie i za obopólną zgodą Klienta i Dynamo Druk.

1. TERMINY REALIZACJI

Termin realizacji zlecenia produkcyjnego uzgadniany jest pomiędzy Dynamo Druk i Klientem w dniach roboczych od dnia dostarczenia prawidłowo, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 22 niniejszego dokumentu, przygotowanych materiałów. Opóźnienie w dostarczeniu materiałów:

 • do 12 godzin, powoduje przesunięcie terminu o ten sam czas
 • powyżej 12 godzin powoduje konieczność ponownego uzgodnienia realizacji.

W przypadku przekroczenia przez Klienta uzgodnionego czasu na akceptację plików/impozycji/proofa kolorystycznego i innych elementów podlegających takiej akceptacji wymaga ponownego określenie terminu realizacji.

Dynamo Druk nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w materiałach dostarczonych przez klienta.

Dynamo Druk nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy w materiałach dostarczonych przez Klienta, w tym za błędy wynikające z ich przygotowania niezgodnego ze specyfikacją zawarta w „Warunkach techniczncyh materiałów”.

2. KONTROLA KOLORYSTYKI

Kolory na arkuszu powinny wizualnie odpowiadać kolorom na zgodnych z normą ISO wzorcach kolorystycznych tzn. cromalinach, matchprintach lub proofach w zakresie:

DOBRE

DOPUSZCZALNE

NIEDOPUSZCZALNE

Kolory zgodne, lub w niewielki sposób odbiegające od wzorca na >95 % powierzchni arkusza

Kolory zgodne lub w niewielkim stopniu odbiegające od wzorca na >90 % arkusza

Kolory niezgodne, w zauważalny, wyraźny sposób odbiegające od wzorca na więcej >10 % arkusza

3. PASOWANIE

Dopuszczalne niepasowanie barw nie powinno przekraczać dopuszczalnej tolerancji, określonej w następujący sposób:

DOBRE

DOPUSZCZALNE

NIEDOPUSZCZALNE

<2 linii rastra

(przy 150 dpi)

2 linie rastra

(przy 150 dpi)

>2 linie rastra

(przy 150 dpi)

4. PRZESUNIECIE OBRAZU NA STRONIE

Dopuszczalne przesuniecie obrazu na stronie (wynikające z niedokładności złamu lub cięcia) widoczne w gotowym produkcie, zmierzone w odniesieniu do wzorca (proof, wydruk z plotera, itp.) nie powinno być większe od podanych poniżej wartości

DOBRE

DOPUSZCZALNE

NIEDOPUSZCZALNE

<1 mm (na stronach wew. materiałów w oprawie zeszytowej lub klejonej maks. 1,5 mm)

1-1,5 mm (na stronach wew. materiałów w oprawie zeszytowej lub klejonej >2 mm)

>1,5 mm (na stronach wew. materiałów w oprawie zeszytowej lub klejonej >2 mm)

5. SKRĘCENIE OBRAZU NA STRONIE

Obraz powinien być umieszczony prostopadle na stronie, w odniesieniu do grzbietu lub krawędzi produktu i nie może być skręcony o więcej niż:

DOBRE

DOPUSZCZALNE

NIEDOPUSZCZALNE

<0,5 mm na 100 mm

0,5-1 mm na 100 mm

>1 mm na 100 mm

6. PRZEBARWIENIA, ODBICIA, ZABRUDZENIA FARBĄ

Druk powinien być czysty, bez zabrudzeń, odbić i przebarwień. Kryteria dopuszczenia są następujące:

DOBRE

DOPUSZCZALNE

NIEDOPUSZCZALNE

Niewielkie przebarwienia dopuszczalne o ile:

 • liczba przebarwień <1 na pojedynczej stronie produktu
 • średnica przebarwienia nie <2 mm

Niewielkie przebarwienia dopuszczalne o ile:

 • liczba przebarwień <2 na pojedynczej stronie produktu
 • średnica przebarwienia <3 mm

W pozostałych przypadkach

 • przebarwienia nie występują na dużych powierzchniach jednobarwnych, na białym tle oraz kluczowych elementach (logo, twarze, produkty)
 • przebarwienia nie ograniczają funkcjonalności produktu

7. LINIE PERFORACJI, BIGI I ZŁAMU

Umiejscowienie linii perforacji, big i złamów powinno być zgodne z dostarczonymi specyfikacjami i nie powinno być przesunięte o więcej niż:

DOBRE

DOPUSZCZALNE

NIEDOPUSZCZALNE

 • <0,6 mm
 • <0,8 mm dla gramatury >300 g/m2
 • 0,6<1,2 mm
 • 0,6<1,5 mm dla gramatury >300 g/m2
 • >1,2 mm
 • >1,5 mm dla gramatury >300 g/m2

8. FORMAT CIĘCIA

Format produktu finalnego byc zgodny z dostarczonymi specyfikacjami i nie powinien odbiegać o więcej niż:

DOBRE

DOPUSZCZALNE

NIEDOPUSZCZALNE

±1 mm

±1-1,5 mm

Ponad ±1,5 mm

9. PROSTOKĄTNOŚĆ CIĘCIA

Przycięte, prostopadłe krawędzie egzemplarza powinny tworzyć kąt 90°. Skrzywienie (brak prostokątności) mierzony jest w odniesieniu do lewej krawędzi produktu (w przypadku produktów wielostronicowych – do grzbietu) i nie może przekraczać:

DOBRE

DOPUSZCZALNE

NIEDOPUSZCZALNE

<0,7 mm na 100 mm

0,7-1,4 mm na 100 mm

>1,4 mm na 100 mm

10. SZYCIE ZESZYTOWE

Zszywki w każdym egzemplarzu powinny być umieszczone w jednakowym miejscu względem długości – bez przesunięcia na przód lub tył produktu. Dopuszczalne pionowe i poziome przesunięcie zszywek na grzbiecie szytego drutem egzemplarza nie powinno być większe niż:

DOBRE

DOPUSZCZALNE

NIEDOPUSZCZALNE

 • przesunięcie w pionie: <5 mm
 • przesunięcie w poziomie: <0,6 mm
 • przesunięcie w pionie: 5-10 mm
 • przesunięcie w poziomie: 0,6-1,2 mm
 • przesunięcie w pionie: >10 mm
 • przesunięcie w poziomie: >1,2 mm

Następujące wady szycia są NIEDOPUSZCZALNE:

 • Zbyt mocny zacisk zszywek przecina papier i kartki wypadają
 • Zbyt luźny zacisk zszywek – zszyte kartki wypadają
 • Ramiona zszywek zachodzą na siebie

11. POŁOŻENIE OKŁADKI

Okładka powinna być wyśrodkowana na grzbiecie i nie powinna przesuwać się na przód lub tył względem środka produktu.

DOBRE

DOPUSZCZALNE

NIEDOPUSZCZALNE

Przesunięcie <1 mm

Przesunięcie 1-1,5 mm

Przesunięcie >1,5 mm

12. LAKIER UV

Powierzchnia lakieru UV powinna być jednolita, pozbawiona spękań, pęcherzy i innych wad powierzchni, w sposób określony poniżej:

DOBRE

DOPUSZCZALNE

NIEDOPUSZCZALNE

<1 % powierzchni lakieru dotknięta jest wadą, a pojedyncza wada nie przekracza 1 mm2

1-2 % powierzchni lakieru dotknięta jest wadą, a pojedyncza wada nie przekracza 2 mm2

>2 % powierzchni lakieru dotknięta jest wadą lub pojedyncza wada przekracza 2 mm2

13. LAKIER UV WYBIÓRCZY

Lakier UV położony miejscowo powinien pokrywać się ze specyfikacją graficzną (maską) dostarczoną i/lub zaakceptowaną przez klienta, a przesunięcia lakieru względem grafiki nie mogą przekraczać:

DOBRE

DOPUSZCZALNE

NIEDOPUSZCZALNE

<0,6 mm

0,6-1 mm

>1 mm

14. FOLIA NA GORĄCO

Powierzchnia folii powinna być jednolita i ściśle przylegająca do podłoża. Dopuszczalne odstępstwa przedstawiono poniżej:

DOBRE

DOPUSZCZALNE

NIEDOPUSZCZALNE

Przyleganie jest idealne lub występują pojedyncze miejsca o ograniczonym przyleganiu folii z tym, że:

 • miejsca te położone są z dala od krawędzi arkusza
 • < 0,5% powierzchni foliowanego arkusza
 • nie ograniczają funkcjonalności produktu
 • ewentualne zarysowania spełniają kryterium DOBRE dla wad mechanicznych ,określone w pkt. 18

Występują pojedyncze miejsca o ograniczonym przyleganiu folii z tym, że:

 • miejsca te położone są z dala od krawędzi arkusza
 • 0,5-1% powierzchni foliowanego arkusza
 • nie ograniczają funkcjonalności produktu
 • ewentualne zarysowania spełniają kryterium DOPUSZCZALNE dla wad mechanicznych, określone w pkt. 18

Pozostałe przypadki

15. ZŁOCENIE/HOT STAMPING

Powierzchnia powinna być jednolita, pozbawiona spękań, pęcherzy i innych wad, w sposób określony poniżej:

DOBRE

DOPUSZCZALNE

NIEDOPUSZCZALNE

<1 % powierzchni dotknięta jest wadą, a pojedyncza wada nie przekracza 1 mm2

1-2 % powierzchni dotknięta jest wadą, a pojedyncza wada nie przekracza 2 mm2

>2 % powierzchni dotknięta jest wadą lub pojedyncza wada przekracza 2 mm2

16. WYKRAWANIE (SZTANCOWANIE)

Linia wycięcia powinna pokrywać się ze specyfikacją graficzną (maską wykrojnika) dostarczoną i/lub zaakceptowaną przez klienta, a przesunięcia względem grafiki nie mogą przekraczać:

DOBRE

DOPUSZCZALNE

NIEDOPUSZCZALNE

<1 mm

1-1,5 mm

>1,5 mm

Niedopuszczalne są przesunięcia ograniczające funkcjonalność produktu – np. uniemożliwiające jego złożenie, włożenie do koperty itp.

17. RĘCZNE PRACE INTROLIGATORSKIE

Procesy introligatorskie wykonywane ręcznie powinny być wykonane dokładnie, zgodnie ze specyfikacją produktu, a ewentualne przesunięcia i niedokładności nie mogą przekraczać:

DOBRE

DOPUSZCZALNE

NIEDOPUSZCZALNE

<5 mm

5-10 mm

>10 mm

18. WADY MECHANICZNE

Typowe wady mechaniczne to:

 • Zagięcia rogów
 • Naderwania
 • Pęknięcia struktury papieru
 • Zagniecenia (tzw. „rybki”)
 • Zarysowania

Wady mechaniczne możemy podzielić na dwie ogólne kategorie:

1. Nie ograniczające funkcjonalności produktu

Produkt DOBREJ jakości nie powinien mieć żadnych wad mechanicznych ograniczających funkcjonalność produktu. Wady mechaniczne nie ograniczające funkcjonalności produktu to:

 • W przypadku okładki nie przekraczają 1 mm (lub 1 mm2), a w przypadku środka egzemplarza 3 mm (3 mm2)
 • ewentualne zarysowania nie są widoczne podczas oglądania egzemplarza w sposób zgodny z jego przeznaczeniem w oświetleniu sztucznym. Zarysowania widoczne jedynie w silnym świetle i/lub podczas oglądania egzemplarza w sposób nienaturalny „pod światło”.

2. Ograniczające funkcjonalność produktu.

Produkt DOPUSZCZALNEJ jakości nie powinien mieć żadnych wad mechanicznych ograniczających funkcjonalność produktu. Wady mechaniczne nie ograniczające funkcjonalności produktu:

 • W przypadku okładki nie przekraczają 2 mm (lub 2 mm2), a w przypadku środka egzemplarza 5 mm (5 mm2)
 • ewentualne zarysowania nie są widoczne podczas oglądania egzemplarza w sposób zgodny z jego przeznaczeniem w oświetleniu sztucznym. Zarysowania widoczne jedynie w silnym świetle i/lub podczas oglądania egzemplarza w sposób nienaturalny „pod światło”.

Produkty nie spełniające powyższych wymagań są produktami NIEDOPUSZCZALNYMI

19. KONTROLA ODBIORCZA PRODUKTU GOTOWEGO

Klient przyjmuje do wiadomości, że jakość wytwarzanego w Dynamo Druk produktu badana jest metodami próbkowania, pomiarów i analizy statystycznej, na wszystkich etapach procesu produkcyjnego, zgodnie z określonymi w tym dokumencie specyfikacjami i podanymi zakresami tolerancji.

20. KRYTERIA AKCEPTACJI

Jakość produktu końcowego może być umiejscowiona na 3 poziomach jakości:

 • DOBRY
 • DOPUSZCZALNY
 • NIEDOPUSZCZALNY

Jakość każdej produkcji wykonywanej przez Dynamo Druk opisanej niniejszymi normami, w zakresie całego dostarczonego nakładu, powinna spełniać jednocześnie następujące standardy:

 • minimum 99% dostarczonej produkcji powinna reprezentować DOBRY lub DOPUSZCZALNY poziom jakości
 • nie więcej niż 19% procent dostarczanej produkcji może reprezentować DOPUSZCZALNY poziom jakości

Warunki techniczne materiałów

przekazanych do produkcji

1. Akceptowane formaty plików:

 • PDF (preferowany), TIFF, EPS, AI, CDR, INDD. Formaty inne niż PDF wydłużają czas obsługi i wymagają obowiązkowej akceptacji klienta po wygenerowaniu przez nas pliku PDF.
 • W nazwach proszę nie stosować polskich znaków, spacji ani innych znaków specjalnych.

2. Podstawowe wymagania techniczne:

 • wersja PDF 1.5 (lub 1.3 jeśli PDF jest generowany z Corela).
 • PDF kompozytowy.
 • PDF utworzony przy włączonej opcji: “Press Quality”, „High Quality”, „Press” lub naszym profilu.
 • Tryb koloru CMYK + (jeśli dotyczy) dokładnie określony PANTONE.
 • Spady min. 3 mm.
 • Czcionki z ograniczeniami/licencjami zamienione na krzywe.
 • Prace wielostronicowe: w jednym pliku, strona po stronie (nie rozkładówki i nie składki), kolejno i w jednakowej orientacji.
 • Maska dla lakieru UV wybiórczego – jako kolejna strona w tym samym pliku PDF lub osobny PDF. Maska w jednej, dodatkowej separacji (może być PANTONE, nasycenie 100%, włączony naddruk – overprint).
 • Wykrojnik nałożony na druk lub w osobnym PDFie. Linie wykrojnika w jednej, dodatkowej separacji (może być PANTONE, nasycenie 100%, z włączonym naddrukiem – overprint).
  Legenda: linia ciągła – nóż tnący, linia przerywana – big, linia kropkowana – perforacja.
 • Hot stamping – przygotowana analogicznie jak lakier UV. Wszystkie elementy maski muszą być wektorowe.
 • Projekt niezmontowany.
 • Brak profili kolorystycznych (ICC).

3. Rozszerzone informacje techniczne:

 • Maksymalne podbicie czerni w aplach: 50% (50/50/50/100) – preferowane 30% (30/30/30/100).
 • Czarny tekst nie może składać się z 4 kolorów.
 • Czarny kolor (zwłaszcza tekst) – naddruk (overprint).
 • Biały tekst w kontrze na czarnej apli z włączonym obrysem (0,1 mm, 0/0/0/100, wyłączony naddruk).
 • Biały kolor – wybranie (knockout).
 • Minimalna rozdzielczość bitmap: 150 DPI.
 • Preferowana rozdzielczość bitmap: 300 DPI (dla dużych grafik – np. B1: 200 DPI).
 • Minimalna wielkość elementu wektorowego – 0,1 mm.
 • Projekt wycentrowany na stronie.
 • Format netto pracy (format publikacji) zaznaczony punkturami w kolorze paserów.
 • Tekst/ważne elementy graficzne oddalone o min. 5 mm od krawędzi formatu netto.
 • Brak klocków, „celowników” nazw i opisów projektu.

4. Najczęstsze problemy:

 • załączone profile kolorystyczne (ICC).
 • bitmapy w zbyt niskiej rozdzielczości.
 • bitmapy w przestrzeni RGB.
 • niepotrzebnie umieszczane klocki, „celowniki”, opisy projektu – wystarczą punktury w kolorze paserów.
 • brak spadów.
 • brak naddruku czerni (overprint).
 • białe elementy jako naddruk, a nie wybranie.
 • gotowe montaże.
 • zbyt mała grubość linii.

Technological Terms & Conditions

of Files to be Printed

1. Acceptable Types of Files:

 • PDF (preferred),TIFF, EPS, AI, CDR, INDD. Types of file other than PDF will require a longer time to be serviced and need compulsory acceptance from the client after the PDF is created in our printing house.
 • In file names do not use Polish marks, spaces and other special marks.

2. Basic Technical Terms & Conditions:

 • PDF ver. 1.5 (or 1.3 if its generate from CorelDRAW).
 • PDF composite.
 • PDF should be created with settings such as: “Press Quality”, “High Quality”, “Press” or our.
 • Color Space: CMYK (or to be certain: define Pantone which should be used in the file).
 • Bleeds: 3 mm.
 • Fonts with limitations or licensed outlined/curved.
 • Multipage projects: in one file, each page separate (no spreads), in order and aligned to one orientation.
 • UV varnish mask created as another next page in the same PDF file or another PDF file. Mask prepared in one, additional separation (acceptable PANTONE, saturation 100%, with overprint).
 • Punch overlayed in print file or another PDF file. Lines prepared in one, additional separation (acceptable PANTONE, saturation 100%, with overprint).Legend: solid – cut knife, dashed – fold, dotted – perforation.
 • Hot stamping – mask prepared as UV varnish mask. ATTENTION: mask built with only vector objects.
 • FIle not imposed.
 • Do not attach ICC profiles.

3. Extended Technical Terms & Conditions:

 • Rich black max. 50% (50/50/50/100) – preferred 30% (30/30/30/100).
 • No rich black text.
 • Black color (especially text) with overprint.
 • Color traps may sometimes need to be created.
 • White text on rich black bacground outlined (0.1 mm, 0/0/0/100, WITHOUT OVERPRINT).
 • Min. bitmap resolution: 150 DPI.
 • Preferred bitmap resolution: 300 DPI (for larger format such as B1 or B2, 200 DPI is adequate).
 • Min. thickness of vector element – 0.1 mm.
 • Project has to be centered on page.
 • Dimensions of project have to be marked with trim marks (in registration color).
 • Any important part of project (text, logos, etc.) should be 5 mm away from the edge.
 • Don’t attach color bars, registration marks, page information, etc.

4. Most frequently faced problems:

 • Attached ICC profiles.
 • Bitmaps in low resolution.
 • RBG color space used in file.
 • Attached attach color bars, registration marks, page information, etc.
 • No bleeds.
 • No overprint.
 • White element with overprint, not knockout.
 • Imposed projects.
 • Files prepared in Office’s programms or “printscreens” are not suitable for print.

f) Extra-thick lines.